Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

List otwarty dr Matthiasa Ratha do kanclerz Niemiec Angeli Merkel

Dosyć zakazu terapii naturalnych!

Szanowna kanclerz Merkel,

piszę do Pani ten list, ponieważ kwestie, które w nim poruszam są sprawą życia i śmierci milionów ludzi na całym świecie. Działania rządu niemieckiego, którym Pani kieruje odgrywają przy tym istotną i ważną rolę.

Przełomowe odkrycia naukowe w dziedzinie zdrowia naturalnego pozwalają ludzkości na wyeliminowanie najbardziej rozpowszechnionych epidemii, w tym choroby sercowo naczyniowej i nowotworów. Kolejnym wielkim celem jednoczącym całą ludzkość staje się zakończenie tych epidemii i sprawienie, aby stały się nieznane dla przyszłych pokoleń.

Jako lekarz i naukowiec miałem zaszczyt uczestniczyć w przełomie, który pozwala na kontrolowanie tych dwóch głównych chorób dziesiątkujących ludzkość:

Ze względu na daleko idące globalne konsekwencje tego naukowego wkładu w zdrowie człowieka, adresuję ten list właśnie do Pani. Wybierając formę listu otwartego, upewniam się, że jego treść trafi również do innych decydentów politycznych i ludzi na całym świecie.

W ciągu 25 lat od opublikowania tych odkryć, zostały one wielokrotnie potwierdzone zarówno w naszym własnym Instytucie, jak również przez inne instytucje naukowo-badawcze. Całkowita liczba opublikowanych badań dokumentujących korzyści zdrowotne, wynikające ze stosowania mikroskładników odżywczych, wzrasta wykładniczo od tego czasu i obecnie obejmuje już dziesiątki tysięcy prac naukowych, co potwierdza największa biblioteka medyczna świata (PubMed). Wśród badań dokumentujących korzyści zdrowotne związane z mikroskładnikami odżywczymi, zwracam Pani szczególną uwagę na:
 

Naturalną kontrolę choroby sercowo-naczyniowej:

Naturalną kontrolę raka:

Od czasu objęcia przez Panią urzędu kanclerza Niemiec w 2005 r., nie dokonała Pani ani jednej próby wdrożenia tych przełomowych odkryć naukowych w politykę opieki zdrowotnej. Ignorując te ważne fakty, w zakresie ludzkiego zdrowia, przyczyniła się Pani do kontynuacji epidemii tych chorób. Pod płaszczykiem rzekomych „skutków ubocznych” lobby farmaceutyczne, obecne w medycynie, mediach i polityce, systematycznie atakowało te przełomowe odkrycia w dziedzinie zdrowia naturalnego. Ta grupa interesów próbowała powstrzymać postęp, tej opartej na nauce dziedzinie, poprzez ponad 100 procesów sądowych skierowanych przeciwko naszym badaniom, a także przeciwko mojej osobie. Próby przemilczenia i zatuszowania tych odkryć naukowych przez status quo są precedensem w historii medycyny.

Pani milczenie przez te wszystkie lata nie może być zbiegiem okoliczności.

Na poziomie globalnym, Pani i rząd niemiecki podjęliście intensywne wysiłki, aby zabronić terapii naturalnych na całym świecie. Zdając sobie sprawę, że szybko rozwijająca się nauka o zdrowiu naturalnym zagraża światowemu rynkowi opatentowanych, syntetycznych leków rozszerzyła Pani swoje protekcjonistyczne działania na cały świat. W tym celu rząd niemiecki uczestniczył w posiedzeniach komisji tzw. „Codex Alimentarius". Pod pretekstem ustanowienia globalnych norm żywieniowych, to międzynarodowe ciało polityczne - będące w rzeczywistości grupą nacisku finansowaną przez firmy farmaceutyczne - planowało, aby na całym świecie wprowadzić zakaz terapii naturalnych.

Ponadto, pod Pani presją brukselska UE próbuje zawrzeć tak zwane „Umowy o wolnym handlu”, wiążące gospodarczo i prawnie każdy region świata z tą grupą interesów. Istotną częścią tych umów jest tak zwana „harmonizacja norm handlowych”. Ten zwodniczy termin służy uzasadnieniu rozszerzenia zakazu terapii naturalnych na praktycznie każdy zakątek świata.

Ponieważ jasnym jest, że żadne państwo nie zgodzi się na takie całkowite zdławienie swojej krajowej opieki zdrowotnej, dlatego też te „negocjacje o wolnym handlu” prowadzone są w ścisłej tajemnicy, poza opinią publiczną.

Jednocześnie widać wyraźną sprzeczność między dziesiątkami tysięcy publikacji naukowych, które dokumentują korzyści zdrowotne związane ze stosowaniem mikroskładników odżywczych a Pani wysiłkami na rzecz zablokowania tego rozwoju w celu ochrony interesów przemysłu farmaceutycznego. Pani decyzja, aby nadal chronić gałąź przemysłu, która żeruje na ludzkim życiu i zdrowiu jest nieodpowiedzialna politycznie.

Od dekady ignoruje Pani zagrożenie zdrowia publicznego związane z eksploatacją silników diesla, po to aby chronić eksport niemieckiego przemysłu samochodowego. Do tej pory nie poniosła Pani odpowiedzialności prawnej za dwie trzecie z dziewięciu milionów zgonów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, które mają miejsce każdego roku.

Ignorowanie postępu w nauce o zdrowiu naturalnym może mieć różne konsekwencje, zarówno dla Pani, jak i każdego innego decydenta politycznego, który lekceważy dostępne dowody naukowe. Teraz, gdy jasnym jest, że witamina C zabija komórki nowotworowe, podczas gdy zdrowe komórki pozostają oszczędzone, ten fakt naukowy staje się wysoce politycznym problemem. Wzywam więc Panią i innych decydentów politycznych na całym świecie do promowania tej wiedzy w celu poprawy zdrowia ludzi i ochrony przed szkodliwymi i niepotrzebnymi skutkami ubocznymi konwencjonalnego leczenia, jak np.: podczas chemioterapii.

Nieprzestrzeganie prawa narazi Panią i innych polityków na odpowiedzialność za rażące niedbalstwo. Poza tym, blokowanie ratującej życie milionów ludzi wiedzy spełnia kryteria popełnienia zbrodni przeciw ludzkości.

Dr Matthias Rath podpisuje list otwarty

Stawką jest życie milionów ludzi i możliwość zaoszczędzenia miliardów na kosztach opieki zdrowotnej!

Za pomocą tego listu otwartego wzywam Panią i Pani rząd:

  1. Przestańcie przedkładać wielomiliardowe interesy firm farmaceutycznych i państw eksportujących leki ponad zdrowie ludzi całego świata.
  2. Przestańcie zakazywać opartych na nauce terapii naturalnych.
  3. Przestańcie narzucać restrykcyjne niemieckie prawa w dziedzinie zdrowia naturalnego na systemy opieki zdrowotnej innych krajów pod przykrywką międzynarodowych umów o „wolnym handlu”.
  4. Przestańcie zakazywać wykonywania zawodów specjalizujących się w opartych na nauce naturalnych i profilaktycznych podejściach zdrowotnych.

Wzywam również Panią i Pani rząd do promowania opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia naturalnego i profilaktyki jako podstawy skutecznego i niedrogiego systemu opieki zdrowotnej poprzez:

  1. Promowanie badań w zakresie zdrowia naturalnego i profilaktyki poprzez finansowanie ich z pieniędzy rządowych – niezależnie od inwestycyjnego przemysłu farmaceutycznego – na wszystkich poziomach istniejącego systemu opieki zdrowotnej.
  2. Promowanie tworzenia krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych prowadzących niezależne badania w zakresie zdrowia naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego spektrum chorób, w tym również tych rzadko występujących.
  3. Promowanie profilaktycznej edukacji zdrowotnej na wszystkich poziomach edukacji, od szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe.
  4. Promowanie profilaktycznych placówek opieki zdrowotnej w każdej społeczności, które koncentrują się na edukacji i konsultacjach w zakresie zdrowia publicznego, stanowiących kamienie węgielne nowego system opieki zdrowotnej.
  5. Promowanie i poszerzanie roli lekarzy i innych zawodów medycznych specjalizujących się w naukowo udokumentowanych terapiach naturalnych.
  6. Promowanie opracowanych na podstawie dowodów naukowych produktów zdrowotnych jako podstawy prewencyjnego i terapeutycznego podejścia do publicznej opieki zdrowotnej. Produkty te powinny być refundowane przez ubezpieczycieli zdrowotnych.

Wzywam decydentów politycznych świata, na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym do realizacji tych żądań.

Wzywam ludzi na całym świecie do poparcia tych żądań i upewnienia się, że są one realizowane na całym świecie – w interesie tego i wszystkich przyszłych pokoleń ludzkości.

dr. med. Matthias Rath