Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Rozpoznać znak czasu!

Znane czasopismo poświęcone badaniom nad rakiem prosi dr Ratha o ekspertyzę – i ostatecznie się wycofuje…

Stoimy przed przełomem w medycynie – czeka nas odwrót od medycyny działającej w interesie przemysłu farmaceutycznego i inwestycyjnego w kierunku medycyny dla ludzi: ten cel określa naszą pracę w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia i staje się możliwy dzięki odkryciom naukowym dr Ratha.

To, na ile zbliżyliśmy się już do tego celu poprzez naszą działalność oraz stałe potwierdzanie odkryć dr Ratha w badaniach naukowych, pokazuje rozwój wypadków z ostatnich tygodni: mamy do czynienia z zalewem coraz to nowych badań potwierdzających skuteczność witamin i innych mikroelementów w kontroli choroby nowotworowej. Przełom staje się wyraźny również dzięki takim wydarzeniom, jak to:

5 sierpnia 2008 r. dr Rath otrzymał oficjalne zaproszenie od redaktora naczelnego czasopisma „International Journal of Cancer” (IJC), profesora Haralda zur Hausena, do współpracy w charakterze eksperta naukowego w tym czasopiśmie. Profesor zur Hausen jest nie tylko redaktorem naczelnym IJC, ale od dwóch dziesięcioleci pełni również funkcję dyrektora Deutsches Krebs-Forschungszentrum (Niemieckie Centrum Badań nad Nowotworami, DKFZ) w Heidelbergu.

Przez blisko 50 lat profesor zur Hausen był wpływowym przedstawicielem tradycyjnych metod leczenia raka. Nie jest przypadkowe jego zaproszenie do współpracy dla dr Ratha. Wskazuje, że międzynarodowe środowiska badawcze zajmujące się rakiem spoglądają w nowym kierunku i nareszcie zaczynają uznawać witaminy i inne mikroelementy jako środek do walki z epidemią chorób nowotworowych.

Jednocześnie nie ma wątpliwości, że ta nowa orientacja została wywołana przez znaczący postęp w badaniach nad mikroelementami w zwalczaniu raka prowadzonych przez dr Ratha i jego zespół badawczy.

Mając świadomość historycznego znaczenia tej sytuacji oraz opierając się na naukowo dowiedzionych faktach dr Rath zaprosił „International Journal of Cancer“ oraz Deutsches Krebs-Forschungszentrum do połączenia starań o wyeliminowanie chorób nowotworowych -przyczyny śmierci u przyszłych pokoleń.

Zarówno profesor zur Hausen, jak i inne osoby odpowiedzialne za badania nad nowotworami pod egidą branży farmaceutycznej w Niemczech, a także przedstawiciele rządu i wiodących sił politycznych muszą uświadomić sobie, że taka współpraca przy poszukiwaniu naturalnych, naukowo dowiedzionych metod zwalczania raka leży w interesie milionów pacjentów cierpiących na ta chorobę, a nawet całej ludzkości.

Dlatego zapraszamy Was i wszystkie odpowiedzialne osoby o wyrażenie Waszego poparcia dla propozycji dr Ratha i przesłanie go listownie lub pocztą elektroniczną. Jest dla nas ważne, aby zachęcić prof. zur Hausen oraz jego kolegów z DKFZ i międzynarodowego środowiska badawczego do porzucenia wszelkich drugorzędnych spraw i przyjęcia zaproszenia dr Ratha, budując konstruktywny dialog i podejmując ścisłą współpracę – w interesie wszystkich ludzi.

O tym, że trzeba zachęcać środowiska nie wykazujące odwagi świadczy fakt, iż profesor zur Hausen najwyraźniej nagle „przestraszył się“ i nie pamiętał o swoim własnym zaproszeniu – po którym przysłał jeszcze „reminder“ (przypomnienie). Nagła utrata pamięci, której można łatwo zaprzeczyć na podstawie wydrukowanych wiadomości email, nie zmienia jednak faktu, że nadszedł już czas na dogłębny zwrot w medycynie i badaniach opartych na przemyśle farmaceutycznym.

Dlatego prosimy napisać do profesora zur Hausena oraz innych osób wymienionych poniżej! Prosimy także spytać profesora zur Hausena o nagłą zmianę zdania. I jeżeli należą Państwo do szerokiego grona pacjentów, którzy w związku z chorobą nowotworową mają pozytywne doświadczenia z mikroelementami, prosimy do pisma dołączyć również indywidualną historię, aby szczególnie podkreślić swój przypadek.

Prosimy pamiętać o przesłaniu do nas kopii listu/wiadomości email.

Prof. Dr. Harald zur Hausen
Redaktor Naczelny
International Journal of Cancer
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 242
69120 Heidelberg
Niemcy
Tel: +49-(0)6221-423850
Fax: +49-(0)6221-423851
E-Mail: zurhausen@dkfz-heidelberg.de

Kierownictwo Niemieckiego Centrum Badań nad Nowotworami

Prof. Dr. Otmar D. Wiestler
Zarząd Naukowy Fundacji DKFZ
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Niemcy
Tel: +49-(0)6221-42-2850/51
Fax: +49-(0)6221- 42-2840
E-mail: o.wiestler@dkfz.de

Dr. Jörg Hoheisel
Przewodniczący Rady Naukowej DKFZ
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Niemcy
Tel: +49-(0)6221-42-2868/4680
Fax: +49-(0)6221-42-4682
E-mail: j.hoheisel@dkfz.de

Ministerialdirektor Dr. rer. nat. Peter Lange
Przewodniczący Kuratorium DKFZ-Heidelberg
z ramienia Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury
Friedrichstr.130 B
10117 Berlin
Niemcy
Tel: +49-(0)30-18-57-5105/5102
Fax: +49-(0)30-18-57-8-5507
E-mail: Peter.Lange@bmbf.bund.de

Dr. phil. Heribert Knorr
Wice-Przewodniczący Kuratorium DKFZ-Heidleberg
Z ramienia Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury
Königsstraße 46
70173 Stuttgart
Niemcy
Tel: +49-(0)711-279-3301
Fax: +49-(0)711-279-3080
E-mail: Heribert.Knorr@mwk.bwl.de

Prof. Dr. Carl-Henrik Heldin
Przewodniczący Komitetu Naukowego DKFZ-Heidelberg
c/o Ludwig Institute for Cancer Research
Box 595
751 24 Uppsala / Szwecja
Tel: +46 18 160401
E-mail: C-H.Heldin@LICR.uu.se

 

Professor Harald zur Hausen
Redaktor naczelny
International Journal of Cancer
Deutsches Krebsforschungs-Zentrum (DKFZ)

13 sierpnia 2008

Szanowny Panie Profesorze zur Hausen,

5 sierpnia 2008 r. otrzymałem list podpisany przez Pana, w którym zaprasza mnie Pan do współpracy, jako eksperta naukowego dla International Journal of Cancer (IJC), jednego z najbardziej wpływowych czasopism w dziedzinie badań nad rakiem. Wiem, że oprócz funkcji redaktora naczelnego IJC pełnił Pan przez dwie dekady funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (Niemieckie Centrum Badań nad Nowotworami) w Heidelbergu, jednej z wiodących placówek badających raka na świecie.

W swoim liście prosi mnie Pan o sporządzenie pierwszej ekspertyzy udostępnionej Panu publikacji naukowej dokumentującej znaczenie kwasu askorbinowego (witaminy C) w walce przeciwko rakowi. Za główny powód zaproszenia do współpracy, jako eksperta w Pana czasopiśmie, pisze Pan: „z uwagi na Pana wiedzę specjalistyczną i doświadczenie“ w dziedzinie badań nad rakiem. To stwierdzenie mogę rozumieć tylko jako oficjalne uznanie kluczowej roli mikroelementów w kontrolowaniu raka, nad którą mój zespół badawczy i ja pracujemy od ponad 10 lat.

Podczas Pana dotychczasowej kariery był Pan wpływowym przedstawicielem tradycyjnych metod leczenia raka, w tym toksycznej chemoterapii, leczenia promieniowaniem i innych metod, które zasadniczo służyły jednemu celowi: wykorzystaniu epidemii chorób nowotworowych, jako światowego rynku dla opatentowanych leków, na których branża farmaceutyczna i inwestycyjna robiła interes.

To, że podejmuje Pan teraz kontakt ze mną – zdecydowanego krytyka tych konwencjonalnych metod leczenia raka oraz naukowego pioniera w dziedzinie nowych i naturalnych terapii chorób nowotworowych, nie jest przypadkowe. Pańska decyzja jest uznaniem dwóch ważnych faktów: 1. „ślepej uliczki”, jaką jest medycyna oparta na branży farmaceutycznej w leczeniu raka oraz 2. przekonującej perspektywy, jakie dają mikroelementy, stanowiące skuteczną profilaktykę oraz środek terapeutyczny zasadniczo przeciwko wszystkim rodzajom raka.

W Pańskim liście przyznaje Pan naglącą konieczność zmiany orientacji w badaniu nad rakiem poprzez włączenie mikroelementów do światowej walki z rakiem. Za tę decyzję zyskuje Pan uznanie. Jednocześnie jestem świadomy, że ten krok nie nastąpił dobrowolnie. Oszałamiająca perspektywa możliwości naturalnej kontroli raka oraz niemożność dalszego ignorowania tego faktu skłoniła Pana do napisania tego listu. Światowe przekazy w mediach o potencjale witamin i innych mikroelementów w kontrolowaniu chorób nowotworowych pokonały blokadę stosowania składników odżywczych w terapii nowotworowej.

Mając na uwadze ignorancję medycyny farmaceutycznej wobec zastosowania mikroelementów oraz ich zwalczanie przez lobby farmaceutyczne, czego skutkiem była śmierć milionów pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową, Pańskie zaproszenie stanowi punkt zwrotny. Jestem świadomy, że taki historyczny zwrot nie może dokonać się za sprawą tych, którzy są współodpowiedzialni za najczarniejszy rozdział w historii ludzkości – lub przynajmniej za tolerowanie takiego stanu rzeczy: medyczną eksterminację przez raka.

W tej sytuacji zdecydowałem się odpowiedzieć na Pańskie zaproszenie w liście otwartym. W ten sposób mogę pomóc wszystkim, którzy są skazani na powodzenie tej nowej szansy: miliony pacjentów cierpiących na raka na całym świecie.

Zwracam się do Pana:

Zanim przedstawię konieczne kroki, mam obowiązek zadać Panu kilka pytań, na które Pan i Pana koledzy będą musieli odpowiedzieć w ciągu najbliższych miesięcy oburzonej opinii publicznej:

Podczas, gdy prawda o ratującej życie roli mikroelementów w walce z nowotworami była przemilczana przez dziesięciolecia, na całym świecie każdego roku umierało ponad 6 milionów pacjentów chorych na raka. Swoim życiem zapłacili za blokowanie prawdy w interesie zysków branży farmaceutycznej i inwestycyjnej. W obliczu tego historycznego zakłamania byłoby naiwnym sądzić, że rozwiązanie może przyjść od naukowców, którzy w wysokim stopniu są odpowiedzialni za tę tragedię – lub tolerowali taki stan rzeczy.

W interesie milionów chorych pacjentów czuję się w związku z tym odpowiedzialny za jednoznaczne przedstawienie kroków koniecznych, aby wygrać walkę z chorobą nowotworową.

W tym celu należy natychmiast podjąć następujące działania:

W interesie milionów ludzi zadania te należy podjąć natychmiast. Mając na uwadze ogrom działań zmierzających do zwrócenia badań nad rakiem na całym świecie w nowym kierunku, Pańskie zaproszenie do współpracy jako eksperta w Pańskim czasopiśmie stanowi jedynie kroplę w morzu potrzeb.

Zapraszam Pana i Pańskich kolegów do podjęcia razem z nami międzynarodowych starań o całkowite wyeliminowanie epidemii raka. Podstawa naukowa do uzyskania tego celu już istnieje. Teraz należy bezzwłocznie zorganizować światowa kampanię służącą wyeliminowaniu epidemii nowotworów, w której współdziałać będą nauka, medycyna, polityka i inne obszary społeczeństwa.

W grę wchodzi życie milionów ludzi. Jeżeli nie podejmie Pan teraz żadnych kroków, historia odpowiednio Pana oceni. Jeżeli jednak zdecyduje się Pan na działanie, możemy połączyć nasze siły i osiągnąć wielki cel, na który ludzkość czeka już od dawna. Jeżeli są to również Pańskie dążenia, mój zespół badawczy i ja jesteśmy gotowi podjąć wszelką współpracę z Pana czasopismem i zespołem naukowym.

Jako pierwszy krok proponuję, aby wspólnie z Pana czasopismem naukowym, DKFZ i naszym instytutem badawczym zorganizować sympozjum otwarte dla publiczności. Na tym sympozjum najlepsi naukowcy z DKFZ oraz członkowie naszego zespołu badawczego powinni przedstawić wyniki swoich badań słuchaczom – pacjentom, lekarzom oraz opinii publicznej.

Takie sympozjum musi stanowić początek międzynarodowego planu działań podejmowanych przez nasze instytuty badawcze i innych, którzy zdecydują się na zwalczanie choroby rakowej.

Czekam na Pańską pozytywna odpowiedź.

Z poważaniem,

 

Dr med. Matthias Rath